divider

Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

separator


Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej

/ 0 Komentarzy /

Wyrokiem z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie II CSK 621/2013 Sąd Najwyższy uznał, że najbliższemu członkowi rodziny zmarłego przysługuje zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. także wtedy, gdy śmierć nastąpiła przed 3 sierpnia 2008 r. to jest przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2008 r. Nr 116 poz. 731). Spowodowanie śmierci osoby bliskiej – także przed znowelizowaniem art. 446 k.c. przez dodanie w nim § 4 stanowiącego wyraźną podstawę roszczenia, o którym tu mowa – mogło bowiem prowadzić do naruszenia dóbr osobistych najbliższych członków jego rodziny, co uzasadnia przyznanie im zadośćuczynienia.

Wartym przypomnienia jest, że przed 3 sierpnia 2008 r. w polskim ustawodawstwie nie istniał przepis dający wyraźną podstawę prawną do dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, toteż roszczeń takowych dochodzono na podstawie art. 448 w zw. z art. 24 § 1 k.c. tj. na zasadzie naruszenia dóbr osobistych. Ustawodawca taką wyraźną normę wprowadził dopiero wspomnianą wyżej nowelizacją dodając do kodeksu cywilnego przepis art. 446 § 4.

Niejednokrotnie zdarzało się w praktyce, iż sądy że nie podzielały poglądu, iż w stanie prawnym sprzed 3 sierpnia 2008 r. spowodowanie śmierci osoby bliskiej mogło stanowić naruszenie dóbr osobistych najbliższych członków rodziny zmarłego i uzasadniać przyznanie im zadośćuczynienia na podstawie art. 448 k.c.

Niemniej jednak jest to kolejny wyrok Sądu Najwyższego potwierdzający zasadę, że można skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu śmierci osoby najbliższej przed 3 sierpnia 2008 r. na podstawie przepisów dotyczących naruszenia dóbr osobistych.

separator

separator