divider

Zakres usług

separator

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, w szczególności z zakresu:

 • Prawa Karnego
 •  
 • – obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, w sprawach o wykroczenia
 • – reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • – reprezentacja w postępowaniu wykonawczym, w sprawach o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności, udzielenie zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • – reprezentacja w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • – reprezentacja w sprawach o wydanie wyroku łącznego,
 • – reprezentacja w sprawach o ułaskawienie,
 • – sporządzanie kasacji i wniosków do Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji
 • Prawa Cywilnego
 •  
 • – o zapłatę
 • – postępowania nakazowe, upominawcze i uproszczone
 • – odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę
 • – ochronę dóbr osobistych
 • – uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji
 • – wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • – żądania uznania danej czynności prawnej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela
 • – ustalenia istnienia stosunku prawnego
 • – odwołanie darowizny
 • – ubezwłasnowolnienie
 • Prawa Pracy
 •  
 • – odszkodowania bądź przywrócenie do pracy w związku z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę
 • – ustalenie istnienia stosunku pracy
 • – mobbing
 • – nierówne traktowanie pracowników, dyskryminacja
 • – odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
 • – zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
 • – sprostowanie oraz wydanie świadectwa pracy
 • Prawa Gospodarczego
 •  
 • – sprawy o zapłatę w sporach między przedsiębiorcami
 • – postępowania nakazowe, upominawcze i uproszczone
 • – rejestracja spółek osobowych i kapitałowych i prowadzenie postępowań związanych z obsługą prawną spółek
 • – sporządzanie wzorów umów,
 • – sporządzanie opinii prawnych
 • – reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • Prawa Spadkowego
 •  
 • – stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • – dział spadku
 • – zachowek
 • – podważenie testamentu
 • – odrzucenia spadku
 • – uznanie za niegodnym dziedziczenia
 • Prawa Rodzinnego
 •  
 • – rozwód
 • – separację
 • – podział majątku wspólnego małżonków
 • – ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków
 • – alimenty
 • – kontakty z dzieckiem
 • – sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa bądź macierzyństwa
 • Prawa Rzeczowego
 •  
 • – ochronę własności i posiadania
 • – zasiedzenie
 • – zniesienie współwłasności
 • – ustanowienie służebności
 • – zniesienie współwłasności
 • – eksmisję
 • – immisje sąsiedzkie
 •  
 •  
 •  
 • Postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 •  
 • – sporządzanie i wnoszenie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • – reprezentacja przed Trybunałem
 • Postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 •  
 • – sporządzanie i wnoszenie skarg do Trybunału Konstytucyjnego
 • – reprezentacja przed Trybunałem
 • Prawa Administracyjnego
 •  
 • – reprezentacja przed organami administracji samorządowej i państwowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • – sporządzanie pism, podań oraz odwołań i skarg od decyzji administracyjnych

separator